Educació Secundària Obligatoria

ASPECTES ORGANITZATIUS

Pla d'acció tutorial

L'acció tutorial contempla al llarg de tota l'Eduació Secundària Obligatòria els següents objectius:

 • Fer el seguiment individualitzat de cada alumne i facilitar-los l’orientació en el disseny del seu currículum
 • Fer el seguiment del grup-classe (la relació que s’estableix entre l’alumnat d’una classe, la dinàmica de treball, l’ordre i neteja de l’aula, manteniment del material…)
 • Proporcionar informació i obrir espais de debat sobre temes d’interès per als adolescents (tabaquisme, drogodependències, alimentació, sexualitat…)
 • Potenciar el seu creixement afectiu, afavorint les relacions interpersonals en un clima de respecte i convivència.
 • Facilitar la coordinació educativa entre el professorat i els pares i mares dels alumnes.
 • Treballar de manera coherent i esglaonada els diferents àmbits dels que consta el nostre pla d’acció tutorial, orientació, educació en la salut salut, valors, autoestima, cohesió grupal, l’avaluació i les tècniques d’estudi. 

A primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria considerem objectius prioritaris:

 •  Conèixer l'alumne
 • Integrar l'alumne en el grup-classe i en el centre
 • Fomentar hàbits de treball i actituds pedagògiques
 • Fomentar hàbits de salut (alimentació, coneixement del propi cos, etc.)
 • Afavorir el creixement personal de l'alumne
 • Fomentar la relació entre iguals i entre alumnes i professors 

A segon cicle considerem objectius prioritaris:

 • Fer un seguiment dels hàbist i actituds treballades al primer cicle per tal de consolidar-les
 • Donar orientació acadèmico-professional a tot l'alumnat
 • Afavorir el creixement personal de les noies i dels nois
 • Treballar la tolerància 

Les xerrades que es donen al llarg de tota l’Educació Secundària Obligatòria, són fetes tant per experts contractats de fora del centre com per personal docent del propi centre (departament de psicopedagogia i orientació).

 • Drogodependències: tabac i alcohol
 • Nutrició i alimentació

 • Sexualitat (els canvis físics de l’adolescència)

 • Sexualitat (les malalties de transmissió sexual)

 •  OLrientació sobre el batxillerat i els estudis universitaris i cicles formatius de grau superior

 • Orientació sobre la formació professional (Programes de Garantia Social, Cursos Ocupacionals, Cicles Formatius de Grau Mitjà)  

Pla d'acollida    

És la forma en què s’organitza la rebuda dels alumnes de primer d’ESO al centre. Busquem que es trobin des del primer moment acollits i reconeguts com a persones i que vegin en la figura del tutor la persona que ha de fer-los d’interlocutor a l'hora de resoldre qualsevol tipus de problema o dubte.

El pla d'acollida inclou la rebuda dels alumnes i una entrevista amb els pares amb el tutor o tutora. Se'ls informa de l'organització de l'Institut, dels mecanismes de relació amb el professorat i de la forma en què podem col·laborar uns i altres.

Amb els alumnes, durant dos dies abans de l'inici de curs, es fan unes sessions específiques per ensenyar-los totes les instal·lacions, explicar-los l'horari, fer-los saber quins són els seus drets i les seves obligacions com a alumnes de l'institut. A més, es busca crear un marc de relació amb el tutor i els altres companys que permeti generar un clima de confiança. Se'ls lliura uns documents per omplir i d'altres per informar a casa.  

L'equip docent    

El formen els professors i professores dels crèdits comuns d’ESO de cada nivell i els corresponents tutors i tutores. Aquest equip fa el seguiment personal i acadèmic dels alumnes, pren acords conjunts d’hàbits i d'actituds a treballar, dels materials complementaris necessaris (llibretes, agenda, …), elabora el Crèdit de Síntesi (que es realitza a final de curs), dóna suport a l'acció tutorial, pren acords sobre el reforç d'alumnes i sobre les adaptacions curriculars, i elabora propostes de distribució per grup-classe per al següent curs. 

 La comissió d'atenció a la diversitat 

La integren la mestra de pedagogia terapèutica, els psicopedagogs i psicopedagogues del centre així com la psicopedagoga que imparteix classes a l'aula d'acollida, la psicopedagoga de l'EAP, l'assessora LIC i la cap d'estudis i/o la coordinadora pedagògica. La seva funció és fer el seguiment dels alumnes que presenten més dificultats en el procés d'aprenentatge i buscar estratègies per facilitar-lo. Tanmateix, també es fa el seguiment dels alumnes que reben atenció individualitzada.

El coordinador del PAT revisa el Pla d'Acció Tutorial i prepara diferents sessions segons les necessitats de cada grup.

ASPECTES CURRICULARS

Tots els crèdits comuns són de durada anual.

Llengües estrangeres 

L'anglès és la llengua estrangera que tot l'alumnat ha de cursar obligatòriament. El centre ofereix també francès com com a segona llengua estrangera que es cursa a partir de segon curs d'ESO en la franja de crèdits variables, amb continuïtat en el Batxillerat.

RECURSOS D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

L'objectiu del nostre centre és aprofitar al màxim les aptituds dels alumnes i, per aquest motiu, adaptem l'ensenyament tant per als més capacitats com per als que presenten dificultats d'aprenentatge, així, aboguem per fer classes de reforç per als alumnes de primer i segon curs de l'ESO de totes les àrees instrumentals, fent adaptacions curriculars de petit grup que ajuden als alumnes a obtenir millors resultats.

Crèdits variables

S'ofereixen crèdits de reforç, d’iniciació i d'ampliació a partir de segon curs de l'ESO relacionats amb les diferents àrees. Els alumnes reben en grups més petits, màxim 20 alumnes, una educació diversificada en la que es potencien diferents aspectes del currículum comú, alhora que s'introdueixen en altres aspectes relacionats, tant amb estudis posteriors com amb aspectes que fan referència a la seva formació transversal.

Desdoblaments

Les àrees de tecnologia, de ciències experimentals i d'idiomes desdoblen per afavorir el seu treball pràctic.

Les psicopedagogues i la mestra de pedagogia terapèutica

La seva tasca consisteix a fer crèdits variables afins a la seva especialitat (drogodependències, crèdits de reforç, etc.) Fan reforços en grups reduïts i realitzen atencions individualitzades. També s'encarreguen de l'orientació.

El professorat amb hores d'atenció a la diversitat

Les hores d'atenció a la diversitat s'utilitzen per desdoblar grups i realitzar les calsses amb un nombre reduït d'alumnes, permetent una atenció més individualitzada.

Tutories individualitzades

Els tutors disposen d'hores de tutoria per a poder atendre els alumnes de forma individual.

Orientació acadèmico-professional

Ja des de segon curs de l'ESO es realitzen activitats adreçades a l'autoconeixement, i finalment a quart es realitzen diferents tests i qüestionaris per tal d'orientar de manera adequada tots els alumnes.

 

HORARIS:

 • Matí
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Primer curs 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30
Segon curs 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30
Tercer curs 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30
Quart curs 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30 8:00 - 14:30