Batxillerat

El batxillerat és l’etapa d’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior. El batxillerat s’organitza en matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu. Les matèries comunes del batxillerat són les següents

MATÈRIES COMUNS:

Primer curs Segon curs
Matèria Crèdits Matèria Crèdits
Català 2 Català 2
Castellà 2 Castellà 2
Anglès 3 Anglès 3
Filosofia i ciutadania 2 Història de la Filosofia 3
Educació Física 2 Història d’Espanya 3
Ciències per al món contemporani 2 Treball de recerca 2
Tutoria 1 Tutoria 1
Religió( voluntària) 2    

 

MATÈRIES DE MODALITAT:

Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral.

Les modalitats que s’ofereixen a l’Institut Torre Roja són:

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia

  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

MATÈRIES OPTATIVES:

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat ampliant les perspectives de la formació general.

Oferta de matèries de modalitat i optatives a l’ INS Torre Roja:

Hem distribuït les matèries de modalitat i optatives en cinc itineraris:

1.Tecnològic 2.Científico-Tècnic 3.Ciències de la salut
1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs
Matemàtiques I Mat. II Mat. I Mat. II Mat. I Mat. II
Física I Física II Física I Física II Física I Física II
Dibuix TècnicII Dibuix Tècnic II Dibuix TècnicII Dibuix Tècnic II Biologia I Biologia II
Tecnologia Industrial I Tec. Ind. II Química I Química II Química I Química II

 

4.Humanitats 5.Ciències socials
1r curs 2n curs 1r curs 2n curs
Llatí I Llatí II Mates. CCSS I Mates. CCSS II
Lit. Catalana Hª de l’Art Eco. i org. Empresa I Eco. i org. Empresa II
Hª Món Cont. Lit. Castellana Hª Món Cont. Geografia
Optatives 1r curs : Francès / Psicologia i sociologia

Les matèries de modalitat i optatives tenen una assignació de 4 hores setmanals.

Promoció de 1r a 2n curs:

Número de matèries suspeses Normativa
0,1,2 Promoció a 2n. S’han de recuperar les pendents de 1r.
3,4 Matriculació de només les pendents de 1r / repetir tot
Més de 4 Repetició de tot 1r curs.

 

Religió:

L’alumne major d’edat i els pares/ tutors dels menors d’edat podran manifestar a l’inici de curs la voluntat de cursar-la. Les qualificacions no es computaran per a la nota mitjana d’accés a la universitat ni per a l’obtenció de beques o ajudes a l’estudi. L’alumnat que cursi religió farà, a més, una matèria optativa de dues hores.